Pro zajištění ochrany zdraví, bezpečnosti provozu a stanovení pravidel chování pro návštěvníky venkovního letního koupaliště v Rožnově pod Radhoštěm se vydává tento návštěvní řád. Všichni návštěvníci jsou povinni se návštěvním řádem bezpodmínečně řídit.

PARKOVÁNÍ PŘED AREÁLEM

 • Parkoviště je pro návštěvníky koupaliště ZDARMA – při vjezdu zaplatíte parkovací poplatek a dostanete stvrzenku. Stvrzenku předložíte na pokladně venkovního koupaliště a z ceny vstupného Vám bude cena parkovného odečtena.

VSTUP DO AREÁLU LETNÍHO KOUPALIŠTĚ

 • Vstupem do areálu koupaliště se návštěvník zavazuje dodržovat návštěvní řád a plnit pokyny zaměstnanců provozovatele zodpovědných za provoz koupaliště.
 • Vstup do areálu je povolen pouze v provozní době a po zakoupení vstupenky u pokladny. Ceny vstupného jsou zveřejněny na pokladně a na internetových stránkách provozovatele.
 • Dětem do 10 let je vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Doprovod je po celou dobu pobytu za tuto osobu zodpovědný.
 • Děti ve věku od 1 do 3 let mohou do bazénů pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou. Děti do 1 roku nemají do bazénů přístup.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo omezit nebo uzavřít některé části areálu, resp. atrakce v případě nutné údržby, případně z objektivních příčin (naplněná kapacita, špatné počasí).
 • V případě náhlé změny počasí (bouře, silný vítr apod.) jsou návštěvníci z bezpečnostních důvodů povinni na pokyn plavčíka opustit bazény a atrakce.

PROVOZNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY

 • Každý návštěvník areálu je povinen dbát pokynů zaměstnanců provozovatele, kteří odpovídají za vytvoření bezpečného a hygienicky nezávadného prostředí a řídit se vyvěšenými informativními tabulkami.
 • Své věci nenechávejte bez dozoru, provozovatel neručí za případné ztráty.
 • Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat plavčíkovi, nebo v pokladně případně u vedoucího provozu. O nálezu bude proveden zápis do knihy nálezů.
 • Návštěvníci jsou povinni chovat se k zařízení a vybavení areálu ohleduplně a uhradit případné škody, které byly na zařízení a vybavení, nebo na majetku třetích osob jejich vinou způsobeny.
 • Vstup do bazénů a atrakcí je povolen pouze v plavkách nebo vhodném koupacím úboru.
 • Pro převlékání do plavek jsou v areálu převlékárny žen a mužů.
 • Před vstupem do všech bazénů a atrakcí jsou návštěvníci povinni se osprchovat. Vstup na ochozy bazénů je možný pouze průchodem přes brodítka.
 • Návštěvníci jsou povinni dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení areálu.
 • Pro poskytování první pomoci při úrazech, poranění a nevolnosti, je třeba ihned přivolat plavčíka. Pracoviště plavčíka je vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci. Za poranění nebo úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržováním návštěvního řádu, nenese provozovatel areálu odpovědnost.

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI V AREÁLU LETNÍHO KOUPALIŠTĚ

 • Projevovat se hlučně a rušit tím jiné návštěvníky; volat o pomoc bez příčiny; vzájemně se potápět, srážet a vhazovat jiné osoby do vody; pobíhat kolem bazénů, skákat do vody z pochůzných ploch. Úmyslně stříkat na jiné osoby a dopouštět se jakýchkoliv nepřístojností, které přílišným hlukem nebo ohrožením osobní bezpečnosti ruší pořádek a ostatní návštěvníky.
 • Skákat do bazénů ze vstupních schůdků, z konstrukcí atrakcí a vstupovat do bazénů přes zábradlí mimo brodítka.
 • Používat na vodní ploše gumová lehátka, používat v bazénech potápěčskou výstroj.
 • V bazénech a na ochozech bazénů je zakázáno jíst, pít a kouřit.
 • Vnášet do areálu skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
 • Jakkoliv znečišťovat areál koupaliště, zejména odhazováním odpadků, kelímků, zbytků jídel, nedopalků apod.
 • Vstupovat do částí určených osobám jiného pohlaví; vstupovat do prostorů určených pro zaměstnance provozovatele a všude tam, kde je označení ZÁKAZ VSTUPU.

ZÁKAZ VSTUPU DO AREÁLU LETNÍHO KOUPALIŠTĚ

 • Do areálu nemají přístup osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví jiných osob (infekční příznakové i bezpříznakové onemocnění) a osoby v karanténě.
 • Do areálu nemají přístup osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 • Do areálu se zakazuje vodit psy a jiná zvířata.
 • V areálu se zakazuje jízda na kole, kolečkových bruslích a koloběžkách.

VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY LETNÍHO KOUPALIŠTĚ

 • Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes upozornění pracovníků provozovatele nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu, neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, nebo se bude chovat jiným nevhodným způsobem.
 • Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zásah Městskou policii nebo Policii ČR.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 • Změny provozní doby krytého bazénu a dalších zařízení, případně jiná důležitá sdělení jsou zveřejňována u pokladny a na internetových stránkách provozovatele.
 • Připomínky, týkající se provozu nebo zaměstnanců provozovatele, mohou návštěvníci uplatňovat u pokladny, nebo u vedoucího provozu případně napsat na kontaktní e-mail.
 • Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky a zaměstnance provozovatele a nabývá platnosti dnem uveřejnění.

Datum vydání a uveřejnění: 22.8.2023

PROVOZOVATEL:

Sportoviště Rožnov, s.r.o.
Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

www.sportovisteroznov.cz
E-mail: provoz@sportovisteroznov.cz