Pro zajištění ochrany zdraví, bezpečnosti provozu a stanovení pravidel chování pro návštěvníky krytého bazénu v Rožnově pod Radhoštěm se vydává tento návštěvní řád. Všichni návštěvníci jsou povinni se návštěvním řádem bezpodmínečně řídit

VSTUP DO PROSTOR KRYTÉHO BAZÉNU

  • Provozní doba krytého bazénu a dalších zařízení je uvedena u hlavního vstupu do budovy, u pokladny a na internetových stránkách provozovatele. Omezení a změny provozní doby jsou vyhrazeny.
  • Vstup do prostor krytého bazénu je povolen pouze v provozní době a s platným identifikačním náramkem. Identifikační náramky si návštěvník zakoupí předem v pokladně. Vstup a výstup do placených prostor areálu je zajištěn přes samoobslužné turnikety.
  • Ceny vstupného jsou zveřejněny na pokladně a na internetových stránkách provozovatele. V ceně vstupného je využití dětského a rekreačního bazénu včetně příslušenství tj., tobogánu, parních lázní, masážních trysek dnových i bočních a masážního vodního chrliče.
  • Dětem do 10 let je vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

PROVOZNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY

  • Každý návštěvník krytého bazénu nebo masážního bazénu (whirlpoolu) je povinen dbát pokynů zaměstnanců provozovatele, kteří odpovídají za vytvoření bezpečného a hygienicky nezávadného prostředí a řídit se vyvěšenými informativními tabulkami.
  • Doba pobytu v areálu (čerpání vstupného z identifikačního náramku) začíná průchodem přes vstupní turniket do prostoru šaten a končí opuštěním prostoru přes odchozí turniket. V případě překročení délky pobytu je návštěvník povinen uhradit doplatek vstupného dle platného ceníku v pokladně.
  • Identifikační náramek slouží současně k uzamčení libovolné šatní skříňky a skříněk na cennosti (u pokladny).
  • Poslední vstup do krytého bazénu je možný 45 minut před koncem provozní doby. Krytý bazén nebo whirpool musí návštěvníci opustit nejpozději 15 minut před koncem provozní doby, aby se stihli osprchovat, osušit, obléci a opustit areál.
  • Své věci nenechávejte bez dozoru, provozovatel neručí za případné ztráty. Peníze a cenné předměty mohou návštěvníci uschovat zdarma do skříněk na cennosti, umístěných u pokladny, jinak za jejich ztrátu provozovatel areálu nenese odpovědnost.
  • Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat plavčíkovi, nebo v pokladně případně u vedoucího provozu. O nálezu bude proveden zápis do knihy nálezů.
  • Návštěvníci jsou povinni chovat se k zařízení a vybavení areálu ohleduplně a uhradit případné škody, které byly na zařízení a vybavení, nebo na majetku třetích osob jejich vinou způsobeny.
  • Před vstupem do všech bazénů a atrakcí jsou návštěvníci povinni se osprchovat za použití mýdla a dodržovat osobní hygienu.
  • Vstup do bazénů a atrakcí je povolen pouze v plavkách nebo vhodném koupacím úboru. Vhodným koupacím úborem se rozumí plavky z nesavého přiléhavého materiálu nebo volné šortky s nohavičkou maximálně po kolena, nejlépe z nesavého materiálu bez jakýchkoliv kovových doplňků a ozdob. Děti ve věku od 1 do 3 let mohou do všech bazénů pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou.
  • Dětský bazén je určen dětem do maximálně 6 let věku, vstup jen v doprovodu osoby starší 18 let.
  • Návštěvníci jsou povinni dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení areálu.
  • Při jízdě na tobogánu jsou návštěvníci povinni se řídit pokyny umístěnými přímo na atrakci, dbát zvýšené opatrnosti a respektovat pokyny dozoru u těchto atrakcí.
  • Pro poskytování první pomoci při úrazech, poranění a nevolnosti, je třeba ihned přivolat plavčíka. Pracoviště plavčíka je vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci. Za poranění nebo úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržováním návštěvního řádu, nenese provozovatel areálu odpovědnost.

V PROSTORÁCH KRYTÉHO BAZÉNU JE ZAKÁZÁNO

  • Zdržovat se v prostorách areálu bez platného čipu; vstupovat do částí určených osobám jiného pohlaví; vstupovat do prostorů určených pro zaměstnance provozovatele a všude tam, kde je označení ZÁKAZ VSTUPU.
  • Projevovat se hlučně a rušit tím jiné návštěvníky; volat o pomoc bez příčiny; vzájemně se potápět, srážet a vhazovat jiné osoby do vody; pobíhat kolem bazénů, skákat do vody z pochůzných ploch. Úmyslně stříkat na jiné osoby a dopouštět se jakýchkoliv nepřístojností, které přílišným hlukem nebo ohrožením osobní bezpečnosti ruší pořádek a ostatní návštěvníky.
  • Konzumovat potraviny a nápoje v jiných prostorách, než k tomu určených a vstupovat do prostoru bazénů a atrakcí se žvýkačkou. Vnášet do prostoru bazénů skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
  • Vstupovat do areálu s jízdními koly, koloběžkami nebo na kolečkových bruslích.
  • V celém areálu platí přísný zákaz kouření.

ZÁKAZ VSTUPU DO PROSTOR KRYTÉHO BAZÉNU

  • Do bazénů a atrakcí nemají přístup osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví jiných osob (infekční příznakové i bezpříznakové onemocnění, osoby v karanténě apod.)
  • Do bazénů a atrakcí nemají přístup osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
  • Do bazénů nemají přístup děti do 1 roku věku s výjimkou kurzů plavání kojenců a batolat.

VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY KRYTÉHO BAZÉNU

  • Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes upozornění pracovníků provozovatele nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu, neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, nebo se bude chovat jiným nevhodným způsobem.
  • Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zásah Městskou policii nebo Policii ČR.
  • Návštěva areálu může bát odepřena i osobám, jejichž přítomnost by mohla mít prokazatelně rušivý vliv na pořádek, bezpečnost provozu a čistotu bazénu.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

  • Změny provozní doby krytého bazénu a dalších zařízení, případně jiná důležitá sdělení jsou zveřejňována u pokladny a na internetových stránkách provozovatele.
  • Připomínky, týkající se provozu nebo zaměstnanců provozovatele, mohou návštěvníci uplatňovat u pokladny, nebo u vedoucího provozu případně napsat na kontaktní e-mail.
  • Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky a zaměstnance provozovatele a nabývá platnosti dnem uveřejnění.

Datum vydání a uveřejnění: 22.8.2023

PROVOZOVATEL:

Sportoviště Rožnov, s.r.o.
Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

www.sportovisteroznov.cz
E-mail: provoz@sportovisteroznov.cz