Pro zajištění ochrany zdraví, bezpečnosti provozu a stanovení pravidel chování pro návštěvníky MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ HALY v Rožnově pod Radhoštěm se vydává tento návštěvní řád. Všichni návštěvníci jsou povinni se návštěvním řádem bezpodmínečně řídit.

VSTUP DO AREÁLU SPORTOVNÍ HALY A PROVOZNÍ POKYNY

 • Sportovní hala je určena pro širokou veřejnost, sportovní kluby a školy.
 • Provozní doba haly je od pondělí do soboty od 8:00 do 22:00 a v neděli od 9:00 do 20:00.
 • Uživatelé jsou povinni seznámit se s provozním řádem a požárními poplachovými směrnicemi a dodržovat je.
 • Řídit se pokyny správce haly.
 • Uživatel je oprávněn vstoupit na sportoviště pouze v případě, že má plánou rezervaci a při vstupu do sportovní haly svůj příchod ohlásí správci.
 • V šatnách či jiných částech areálu se doporučuje nenechávat cennosti (zvláště mobilní telefony, obnosy peněz, šperky, doklady apod.). Za případné ztráty nenese provozovatel odpovědnost.
 • Uživatel je povinen uhradit případné škody, které byly vinou způsobeny na vybavení či zařízení sportovní haly nebo na majetku ostatních návštěvníků.
 • Je nutné oznámit správci haly, sepsat si místo a čas události.
  • Sportovní činnosti se provozují pouze v určených prostorách.
 • Zajištěné nářadí a pomůcky vracet na určené místo.
 • Spornosti užívání uživatel musí splňovat bezpečnostní požadavky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních návštěvníků a poškozovat sportovní zařízení.
 • Uživatelé využívají sportovní halu na vlastní nebezpečí a jsou povinni udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách haly.
 • Dodržovat zásady hygieny v šatnách, sprchách a sociálních zařízeních.
 • Uživatelé jsou povinni dodržovat stanovenou provozní dobu. Po ukončení vymezeného času předat hřiště uklizené a v nepoškozeném stavu správci a neprodleně opustit prostor sportovní haly.
 • Opustit přidělené šatny nejpozději do 20 min. po skončení pronájmu a tyto prostory společně s klíčem.
 • Divákům je dovoleno sledovat utkání pouze z prostor k tomu určených – z tribuny.

REZERVACE A STORNO PODMÍNKY

 • Rezervace sportovišť je možná osobně na recepci haly, telefonicky, e-mailem na adrese rezervace@sportovisteroznov.cz nebo online prostřednictvím našich webových stránek www.sportovisteroznov.cz.
 • Storno rezervace je možné nejpozději 24 hodin před plánovanou rezervací bez storno poplatku. Při zrušení rezervace méně než 24 hodin předem je účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny rezervace. Při zrušení rezervace méně než 12 hodin předem propadá plná cena rezervace.
 • Pro rezervaci je nutné se registrovat. Na účet je možné nahrát finanční zálohu. Finanční záloha automaticky propadá, když je účet více jak 12 měsíců bez pohybu.

ZÁKAZY NA SPORTOVIŠTI

 • Zákaz vstupu s jízdními koly, koloběžkami a na kolečkových bruslích.
 • Zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty.
 • Zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek.
 • Zákaz vstupu na umělý povrch ve znečištěné obuvi (bláto, písek, kamínky, antuka, …) a nevhodné obuvi (jiné než sálové obuvi).
 • Zákaz posunovat a přenášet sportovní vybavení (branky, sloupky, ochranné sítě, mantinely apod.), manipulovat s osvětlením plochy, vytápěním a světelnou tabulí. Toto přísluší pouze obsluze haly a jim pověřeným osobám.
 • Zákaz vnášet jakékoliv zařízení mimo halu. Rovněž je zakázáno šplhat nebo se zavěšovat na hrazení a ochranné sítě, stejně jako přenášet branky a zábradlí.
 • Zákaz vnášet skleněné láhve do objektu haly.
 • Zákaz konzumace stravy a alkoholických nápojů ve všech tělocvičnách ve sportovní hale.
 • Zákaz provozovat sportovní činnosti (běhat, házet si s míčem apod.) v prostorách mimo sportovní halu.
 • Zákaz kouření v celém objektu haly a vstup s otevřeným ohněm či předměty, ohrožující bezpečnost návštěvníků (pyrotechnické prostředky, chemické látky apod.).
 • Zákaz používání alkoholických nápojů, užívání drog a omamných látek.
 • Zákaz poškozování jakéhokoliv zařízení v celém objektu haly, zejména sportovní haly, šaten a sociálního zařízení.
 • Zákaz jakékoliv mechanické, chemické či biologické poškození a znečištění povrchu sportovní haly.
 • Nepoškozovat a šetřit veškeré zařízení sportovní haly, které je majetkem města Rožnov pod Radhoštěm.
 • Bez písemného souhlasu vlastníka objektu zákaz využívat sportovní halu pro komerční účely.
 • Bez písemného souhlasu zákaz pořizovat a zveřejňovat fotografie a video záznamy v areálu haly.
 • Bez svolení a účasti správce zákaz vstupovat do prostor správců.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

 • V případě úrazu je návštěvník povinen ihned informovat personál haly.
 • První pomoc je poskytována na recepci haly.
 • Návštěvníci jsou povinni dbát na vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních.
 • Za zdravotní stav návštěvníků provozovatel neručí. Návštěvník zodpovídá za svůj zdravotní stav.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 • Na místě je možné platit hotově nebo kartou.
 • Přijímáme také benefitní karty a kartu multisport.
 • Sportovní hala je monitorována kamerovým systémem se záznamem.
 • Návštěvník se vstupem do areálu dává současně souhlas provozovateli k tomu, že pořízené fotografie a natočená videa z areálu mohou být použity k marketingovým účelům, a to bez jakéhokoli nároku na honorář.
 • Za případnou veřejnou hudební produkci v hale a dodržování autorského zákona (reprodukovaná hudba apod.) neodpovídá provozovatel ani majitel haly, ale vždy uživatel haly, který je také povinen případné náhrady autorské poplatky dle zvláštního zákona.
 • Sportovní hala je určena pro širokou veřejnost, sportovní kluby a školy.
 • Provozovatelé Městské sportovní haly, Sportoviště Rožnov s.r.o., nenesou odpovědnost za majetek a zdravotní stav návštěvníků.
 • Připomínky, týkající se provozu nebo zaměstnanců provozovatele, mohou návštěvníci uplatňovat u pokladny, nebo u vedoucího provozu případně napsat na kontaktní e-mail.
 • Tento návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky a zaměstnance provozovatele a nabývá platnosti dnem uveřejnění.

Datum vydání a uveřejnění: 1. 7. 2024. Celé znění naleznete ZDE: PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO ZAŘÍZENÍ.

PROVOZOVATEL:

Sportoviště Rožnov, s.r.o.
Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

www.sportovisteroznov.cz
E-mail: provoz@sportovisteroznov.cz