Pro zajištění ochrany zdraví, bezpečnosti provozu a stanovení pravidel chování pro návštěvníky ZIMNÍHO STADIONU v Rožnově pod Radhoštěm se vydává tento návštěvní řád. Všichni návštěvníci jsou povinni se návštěvním řádem bezpodmínečně řídit.

VSTUP DO AREÁLU ZIMNÍHO STADIONU A PROVOZNÍ POKYNY

 • Vstupem do areálu zimního stadionu se návštěvník zavazuje dodržovat návštěvní řád a řídit se pokyny zaměstnanců provozovatele zodpovědných za provoz.
 • Návštěvníci zimního stadionu jsou povinni se zdržovat pouze ve vyhrazených prostorách.
 • Je přísně zakázáno vstupovat do technických místností (velín, rolbovna, kotelna) a do strojovny chlazení a jí přilehlých prostor.
 • Každý návštěvník (i nebruslící) je povinen si před vstupem do areálu zakoupit vstupenku a kdykoliv po dobu pobytu v areálu se jí prokázat na vyzvání zaměstnancům provozovatele.
 • Nevstupujte na ledovou plochu v botách – bez bruslí.
 • Nevhazujte na ledovou plochu žádné předměty.
 • Po dobu úpravy ledové plochy rolbou je přísně zakázáno vstupovat na ledovou plochu.
 • Nenaklánějte se přes mantinel při sportovních utkáních a při úpravě ledové plochy.
 • Své věci nenechávejte bez dozoru, provozovatel neručí za případné ztráty.
 • Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat v pokladně případně u vedoucího provozu. O nálezu bude proveden zápis do knihy nálezů.
 • Návštěvníci jsou povinni chovat se k zařízení a vybavení areálu ohleduplně a uhradit případné škody, které byly na zařízení a vybavení, nebo na majetku třetích osob jejich vinou způsobeny.
 • Dodržujte zákaz kouření v celém areálu zimního stadionu.

ZÁKAZ VSTUPU DO AREÁLU ZIMNÍHO STADIONU

 • Do areálu nemají přístup osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 • Do areálu se zakazuje vodit psy a jiná zvířata.

VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY ZIMNÍHO STADIONU

 • Ze zimního stadionu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes upozornění pracovníků provozovatele nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu, neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, nebo se bude chovat jiným nevhodným způsobem.
 • Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zásah Městskou policii nebo Policii ČR.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 • Změny provozní doby zimního stadionu, případně jiná důležitá sdělení jsou zveřejňována u pokladny a na internetových stránkách provozovatele.
 • Připomínky, týkající se provozu nebo zaměstnanců provozovatele, mohou návštěvníci uplatňovat u pokladny, nebo u vedoucího provozu případně napsat na kontaktní e-mail.
 • Tento návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky a zaměstnance provozovatele a nabývá platnosti dnem uveřejnění.

Datum vydání a uveřejnění: 1.9.2023

PROVOZOVATEL:

Sportoviště Rožnov, s.r.o.
Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

www.sportovisteroznov.cz
E-mail: provoz@sportovisteroznov.cz